٨٨٩١٢٠٣٦-٠٢١
لیست سامانه های انجام شده :

اخبار بانکها و شرکت فرانام

٩٦/١١/١٠

ذینفع واحد بانک سینا

پروژه ذینفع واحد ، وارد فاز پایلوت شده و پس از اتمام مراحل تست ، به صورت آزمايشي توسط شعب مورد استفاده قرار خوااهد گرفت.